• Voorlopig beleid en procedure inzake veiligheid en welzijn van het forum voor diepgaande aanpassing (DAF)

  Vrijgegeven door Deep Adaptation Core Team op 4 september 2020. www.deepadaptation.info 

  Beoordeeld op 26 augustus 2021 door Core Team Coordinator

  Dit beleid is voorlopig en staat open voor feedback en discussie. De bepalingen van het beleid die onmiddellijk kunnen worden uitgevoerd, worden uitgevoerd. Delen van het beleid moeten echter door groepen vrijwilligers worden goedgekeurd om te kunnen worden uitgevoerd. Als dat proces leidt tot niet-uitvoering van sommige bepalingen en tot feedback daarover, wordt dat aan het eind van dit document vermeld. Om dit voorlopige beleid en de bijbehorende procedures in te zien of deel te nemen aan een lopende raadpleging, kunt u contact opnemen met de komende deskundigenkring Veiligheid en welzijn op het DAF Gemeenschapsruimte

  Samenvatting

  • De onderwerpen die in het Forum voor Diepe Aanpassing worden besproken, kunnen emotioneel uitdagend zijn. Daarom is veiligheid en welzijn van de deelnemers echt belangrijk, en was het een van de redenen waarom het DAF werd gelanceerd. Dit voorlopige beleid wordt gedeeld door het Kernteam om duidelijk te communiceren met deelnemers en vrijwilligers over alle manieren waarop we veiligheid en welzijn als een belangrijk aandachtspunt kunnen houden in hoe we met elkaar omgaan. 
  • Het beleid schetst manieren voor ons allen - vrijwilligers, andere DAF deelnemers, en Kernteamleden - om elkaar op de juiste manier te steunen, schade te vermijden, en te reageren op elke uiting van direct risico op schade.
  • Wij zijn vooral bezorgd over de veiligheid en het welzijn van kinderen en jongeren. Daarom moeten mensen vanaf nu ouder zijn dan 18 om deel te nemen aan DAF-platforms of -evenementen. Kinderen en jongeren worden uitgenodigd deel te nemen aan andere campagnenetwerken, zoals Vrijdag voor de Toekomst.
  • Het beleid geeft advies over wat u moet doen als u schadelijk of risicovol gedrag vermoedt van andere leden, vrijwilligers of leden van het Kernteam. Als u uw bezorgdheid meldt, hebt u het recht om anoniem te blijven en zal uw bezorgdheid ernstig worden genomen.
  • De richtlijnen in dit beleid zijn niet van toepassing op met DAF geaffilieerde groepen. Beheerders van Aangesloten Groepen worden echter ten zeerste aangemoedigd kennis te nemen van dit beleid, en maatregelen te nemen om de veiligheid en het welzijn van de deelnemers aan hun groepen hoog in het vaandel te houden, in het bijzonder met betrekking tot kinderen en jongeren.
  • Het Kernteam zal dit beleid herzien, en verzoekt deskundigen en vrijwilligers de komende maanden input te leveren. 
  • Leden van het Kernteam vinden veiligheid en welzijn van cruciaal belang, en daarom vragen we alle DAF-vrijwilligers om in te stemmen met dit voorlopige beleid. We gaan ervan uit dat iedereen die als vrijwilliger bij het DA Forum blijft, dit beleid heeft gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat.
  • Bent u DAF-vrijwilliger, lees dan de hoofdstukken "Veiligheid en welzijn van deelnemers aan DAF-netwerken" en "Kinderen en jongeren" zorgvuldig door, zodat u weet wat uw verantwoordelijkheden zijn met betrekking tot het helpen DAF-groepen voor iedereen zo veilig mogelijk te houden.

  Context van dit beleid en deze procedure 

  Gewoonlijk beschrijft een veiligheids- en welzijnsbeleid de manieren waarop de organisatie voldoet aan haar wettelijke vereisten om de veiligheid en het welzijn van personeel, vrijwilligers en dienstgebruikers te waarborgen. Deze aanpak is echter om een aantal redenen niet geheel toereikend voor het Forum voor Diepgaande Aanpassing (DAF). 

  Ten eerste is DAF geen dienstverlener, noch is DAF een in enig rechtsgebied opgerichte organisatie, en is het een programma van een Britse charitatieve instelling, het Schumacher Institute.

  Ten tweede tracht DAF mensen te steunen om zich bezig te houden met emotioneel moeilijke kwesties, wanneer er geen eenvoudige manier is om moeilijke emoties te overwinnen, noch een duidelijk algemeen nut om dat te doen. Aangezien de ineenstorting van vroegere bronnen van veiligheid, identiteit en levensonderhoud inherent emotioneel uitdagend is, is het zowel belangrijk om mensen in deze aangelegenheden te steunen, als ook te erkennen dat een dergelijke steun moet voorkomen dat er onhelpende veronderstellingen worden gemaakt dat een centrale autoriteit emotionele veiligheid in dergelijke aangelegenheden kan of moet garanderen. In plaats daarvan is het belangrijk expliciet aandacht te besteden aan het scheppen van voorwaarden die medeverantwoordelijkheid mogelijk maken, waarbij individuen duidelijk zijn over hun verantwoordelijkheden jegens zichzelf en anderen. 

  Ten derde is DAF gebaseerd op de visie en analyse dat emotioneel welzijn gediend kan worden door meer eerlijkheid, kwetsbaarheid, verbondenheid en dialoog, in plaats van het vermijden van problemen, het afschuiven van persoonlijke verantwoordelijkheden, of een machteloos makend toegeven aan vermeende autoriteiten. Dat proces wordt geholpen wanneer mensen inzien en ervaren hoe onze emotionele reacties op situaties en mensen door ons niet als de schuld van anderen worden gezien of door anderen voor ons moeten worden opgelost. Daarom probeert DAF zijn platforms en evenementen 'veilig genoeg' te maken voor mensen om zich te engageren en hun eigen vermogen tot gelijkmoedigheid en verwerking van hun moeilijke emoties te ontwikkelen. 

  Ten vierde is DAF zich bewust van de bredere context van onderdrukking die aanleiding geeft tot onze situatie, en betrekt die in onze overwegingen over het welzijn van de deelnemers. Daarom zal het emotionele welzijn van deelnemers alleen duurzaam gediend zijn als het inspeelt op de bredere maatschappij en wereld waarin deelnemers bestaan. Daarom zijn organisatiestructuren belangrijk om zelforganisatie van deelnemers mogelijk te maken op een manier die rekening houdt met rechtvaardigheid, eerlijkheid, transparantie en verantwoording, en die uitsluitingspatronen tegengaat, naast zorg en steun voor het emotionele welzijn van deelnemers. We moedigen ook een "call-in" cultuur aan, om elkaar te steunen in het proces van ontmanteling van gewoontepatronen die geassocieerd worden met ideologieën die aan de basis liggen van patriarchaat, kolonialisme en vernietiging van de natuurlijke wereld. Om dit te kunnen doen, moeten meer volwassen vormen van conflictverkenning en -transformatie worden ontwikkeld, wat experimenten met zich meebrengt.  

  Doel en reikwijdte van dit beleid en deze procedure

  Het doel van dit beleid en deze procedure is als leidraad te dienen voor alle medewerkers, consulenten en vrijwilligers van DAF om het duurzame emotionele welzijn van henzelf en andere DAF-deelnemers te ondersteunen, en de huidige aanpak van DAF op dit gebied transparant en toegankelijk te maken voor alle deelnemers.

  Dit beleid geldt voor iedereen die namens de DAF werkt, inclusief leden van het Kernteam, de Holdinggroep, vrijwilligers in welke hoedanigheid dan ook, en iedereen in een officiële (gecontracteerde) adviserende rol. Gevallen waarin iemand zich niet houdt aan de principes en procedures van dit beleid zullen worden onderzocht in een geest van onderzoek, met de bedoeling mogelijkheden te zoeken voor individueel en collectief leren; maar het primaire belang van veiligheid en welzijn betekent dat het kan leiden tot ontslag/uitsluiting van het Forum.

  Dit beleid en de bijbehorende procedures hebben een voorlopig karakter, aangezien een kring van deskundigen zal worden gevormd om het beleid en de procedures regelmatig te evalueren en te verbeteren, met het oog op de officiële goedkeuring bij besluit van de DAF Holding Groep. 

  Dit beleid weerspiegelt de inzet van DAF om te doen wat in ons vermogen ligt om ervoor te zorgen dat DAF voor alle mensen een zo veilig mogelijke plaats is om zich in te zetten en deel te nemen, maar erkent tegelijkertijd dat emotionele veiligheid niet kan worden gegarandeerd en dat anders suggereren contraproductief zou zijn voor de behoefte aan medeverantwoordelijkheid om een duurzaam emotioneel welzijn van de deelnemers en de samenleving in ruimere zin mogelijk te maken. Daarom kan voor mensen die bij DAF betrokken zijn, niet kritiekloos worden vertrouwd op de gangbare opvattingen over veiligheid en welzijn. In plaats daarvan houdt de eigen diepe aanpassing van mensen aan het klimaatprobleem in dat iedereen zijn eigen moeilijke emoties beter toelaat, verantwoordelijkheid neemt voor zijn emoties in plaats van anderen de schuld te geven, en mensen de hand reikt over dergelijke emoties om het vermogen tot zelf- en co-regulatie te versterken.

  Aangezien het DAF's kerndoel is liefdevolle antwoorden op onze hachelijke situatie te belichamen en mogelijk te maken, is dit beleid en deze procedure geen vervanging voor voortdurende aandacht voor de wijze waarop DAF dat doel in al zijn activiteiten nastreeft. De beginselen van terugkeer naar mededogen, nieuwsgierigheid en respect in al onze activiteiten blijven van fundamenteel belang. 

  Veiligheid en welzijn van deelnemers aan DAF-netwerken

  Aangezien het kerndoel van DAF het verminderen van lijden en het opbouwen van emotionele veerkracht is, zullen er regelmatig gratis online bijeenkomsten gericht op emotionele veerkracht en zelf- en co-regulatie worden aangeboden (bijv. Deep Listening, Deep Relating, Death Cafes). 

  Alle vrijwillige facilitatoren die gesanctioneerde DA-bijeenkomsten in verband met emotionele weerbaarheid aanbieden, zullen gedekt zijn door adequate beroepsaansprakelijkheids- en beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen.  

  Indien een lid van het kernteam of een vrijwilliger vermoedt, of ervan op de hoogte wordt gebracht, dat een deelnemer aan een DAF-netwerk een onmiddellijk risico op schade loopt, moet hij of zij hem of haar doorverwijzen naarEmotionele steun en begeleiding' artikel en "Omgaan op dit momenten vermelden dat er in die documenten links zijn naar hulplijnen, ook voor suïcidale gedachten. Zij moeten het relevante kernteamlid dat verantwoordelijk is voor de specifieke groep of het platform op de hoogte brengen. Afgezien daarvan moeten zij de informatie vertrouwelijk houden. Zij kunnen overwegen om binnen enkele dagen contact op te nemen met de persoon in nood. Het lid van het kernteam zal vragen of de persoon die de situatie meldt, baat zou kunnen hebben bij enige steun voor zichzelf, en zal aangeven waar daartoe toegang kan worden verkregen (bv. de begeleidingsdatabank). 

  Gezien het mondiale karakter van de DAF-netwerken, en het feit dat de meeste interacties online plaatsvinden, is het van belang dat mensen het advies krijgen de grenzen van hun reactievermogen te onderkennen. Het risico bestaat dat zij extreme angst ervaren wanneer iemand anders op het platform uiting geeft aan zelfmoordgedachten. Daarom is het belangrijk dat deelnemers gemakkelijk toegang krijgen tot advies over wat zij kunnen doen om iemand te helpen die zij alleen online kennen. 

  Kinderen en jongeren

  In dit document worden kinderen en jongeren gedefinieerd als jongeren onder de 18 jaar. Jongeren zijn belangrijk geweest in de recente opkomst van het klimaatactivisme en hun meningen en betrokkenheid zullen belangrijk zijn voor de toekomst van elk klimaatinitiatief, inclusief die van DAF. De DA-gemeenschap is geïnteresseerd in hoe het best met kinderen kan worden omgegaan op het gebied van eco-angst en instortingsbereidheid, hetzij via onderwijs of opvoeding, en zal aandachtig blijven leren over dit onderwerp. De betrokkenheid van jongeren bij netwerken geeft echter aanleiding tot specifieke behoeften en zorgen in verband met veiligheid en welzijn. Hoewel DAF in contact zal blijven met deskundigen en initiatieven die kinderen en jongeren steunen, ligt zijn kerndoel en expertise niet op dit gebied, en streeft DAF er momenteel niet naar kinderen en jongeren bij zijn activiteiten te betrekken.

  Mensen moeten ouder zijn dan 18 om deel te nemen aan een van de DAF-platforms en -evenementen. Vanaf de ingangsdatum van dit beleid zal bij aanmelding voor een platform worden gevraagd te bevestigen dat men ouder is dan 18 jaar. In de standaardinformatie op alle DAF-platforms zal worden vermeld dat, indien personen jonger dan 18 jaar zich op het platform bevinden, hen wordt afgeraden rechtstreeks persoonlijk te communiceren met andere deelnemers, tenzij zij die communicatie tonen aan familieleden of een relevante beroepsbeoefenaar. Bovendien moet in die informatie worden vermeld dat elke vrijwilliger of kernteamlid die privé met hen correspondeert, die correspondentie onmiddellijk moet delen met collega's en dat aan hen moet laten weten. 

  Een individuele vrijwilliger of lid van het kernteam mag geen rechtstreekse privécommunicatie aangaan met een kind of jongere dat deelneemt aan een van de platforms. Een uitzondering hierop is wanneer dergelijke communicatie plaatsvindt in reactie op een mededeling van een jongere die aanleiding geeft tot bezorgdheid over zijn of haar welzijn. In dat geval moet de vrijwilliger of het lid van het kernteam de correspondentie binnen een dag kopiëren naar collega's en de jongere meteen aan het begin van de correspondentie laten weten dat dergelijke informatie zal worden gedeeld. Als de jongere geen toestemming geeft, moet de vrijwilliger of het lid van het kernteam de correspondentie weigeren. Aangezien deze bepaling de mogelijke steun die kan worden gegeven beperkt, zal DAF trachten een kring van opgeleide en gekwalificeerde deskundigen te ontwikkelen waarop in dergelijke omstandigheden een beroep kan worden gedaan.  

  Hoewel het DAF er momenteel niet naar streeft kinderen en jongeren te betrekken bij zijn platforms, zal er binnen de groep van moderatoren van de DA Facebookgroep altijd ten minste één persoon zijn met een relevante professionele achtergrond in het werken met kinderen en jongeren, die de moderatoren zal worden aangeraden te raadplegen over alle kwesties in verband met kinderen en jongeren.

  Voordat het DA Forum zijn eigen werkzaamheden op het gebied van jongerenbetrokkenheid en -ondersteuning ontwikkelt, zullen wij in al onze platforms wijzen op de Vrijdag voor de Toekomst campagnenetwerk en jongeren aan te moedigen zich bij dat netwerk in hun woonplaats aan te sluiten. 

  Melden van problemen of zorgen over het gedrag van vrijwilligers of leden van het kernteam

  Het is belangrijk dat mensen binnen het DAF het vertrouwen hebben om naar voren te komen om te spreken of te handelen als ze ergens ontevreden over zijn. Als een vrijwilliger zich zorgen maakt over gevaarlijke of illegale activiteiten binnen het Forum, moet hij/zij dat eerst melden bij de contactpersoon van het Kernteam voor Veiligheid en Welzijn (hieronder vermeld). Als hun bezorgdheid betrekking heeft op dat lid van het Kernteam, kunnen zij contact opnemen met elk ander lid van het team, inclusief de Kernteam Coördinator. Als het antwoord niet voldoende is om gerust te stellen, dan kunnen mensen de zaak voorleggen aan de contactpersoon voor veiligheid en welzijn van de Holdinggroep (informatie hieronder). Elke vrijwilliger of personeelslid die een zorg naar voren brengt, heeft het recht anoniem te blijven. Alle kwesties die op deze manier aan de orde worden gesteld, zullen volledig worden onderzocht door ten minste twee personen, waaronder een lid van het kernteam en een lid van de holdinggroep (die geen van beiden direct betrokken mogen zijn bij de aan de orde gestelde kwestie).

  Hieronder vindt u de contactgegevens van de contactpersonen voor veiligheid en welzijn in het kernteam en de holdinggroep, zodat mensen hun bezorgdheid kunnen uiten of een klacht kunnen indienen over de uitvoering van dit beleid. 

  Gerelateerde Groepen

  DAF is niet verantwoordelijk voor groepen die mensen beginnen en ervoor kiezen zich bij DAF aan te sluiten. DAF geeft hen echter wel advies. Wij adviseren aangesloten DAF-groepen om een duidelijk beleid te hebben op het gebied van emotionele gezondheid en welzijn, en om aandacht te besteden aan de veiligheid en het welzijn van kinderen als zij besluiten kinderen toe te laten op hun platforms. Dit beleid wordt gedeeld met aangesloten groepen met de aanbeveling dat zij hun nationale context (bijv. cultureel en juridisch) en de aard van hun groep in overweging nemen bij het bepalen van hun eigen beleid en processen.

  Voorgestelde initiatieven ter ondersteuning van dit beleid en deze procedures

  Er zal een kring voor veiligheid en welzijn worden opgericht om kwesties te onderzoeken en dit beleid te herzien, met als opdracht het besef van de beperkingen van de gebruikelijke bureaucratische benaderingen van dit onderwerp en het voordeel van het integreren van de zorg voor welzijn in de bredere context van de gevolgen van de levensstijl van de deelnemers voor niet-deelnemers wereldwijd (d.w.z. het toestaan van discussies die aanleiding geven tot moeilijke emoties zal voor DAF belangrijk blijven om zinvol leren en verandering mogelijk te maken).  

  Een kleine groep vrijwilligers die gekwalificeerd en ervaren zijn in het werken met kinderen en jongeren zal worden bijeengeroepen om zo nodig als advies- en ondersteuningsgroep te fungeren. Zowel om advies te geven over het netwerk in het algemeen als om te reageren als zich problemen voordoen. Daarbij zal ook worden bekeken hoe DA en/of DAF naar jongeren kunnen worden gebracht en door jongeren kunnen worden ontwikkeld.

  Belangrijke contacten

  Contact voor veiligheid en welzijn in het Kernteam: Dorian Cave, dorian {at} deepadaptation.info

  Contactpersoon voor veiligheid en welzijn in de Holding Groep: Ian Roderick, ian {at} dovetail.co.uk 

  Coördinator kernteam: Kat Soares, kat {at} deepadaptation.info

  (Alleen voor contact met betrekking tot mogelijke inbreuken op het beleid, zoals hierboven beschreven). 

  Belangrijke data

  Datum vrijgegeven: 4 september 2020

  Herzieningsdatum: 26 augustus 2021 (de Holdinggroep wordt verzocht onmiddellijk feedback te geven en kan te allen tijde tot herzieningen besluiten; op dat moment moet dit beleid officieel door de Holdinggroep worden bekrachtigd).  

  Voortdurende bijwerking van de uitvoering

  Dit beleid wordt openbaar gemaakt en gekoppeld aan de homepage van het DAF. Updates en feedback over dit beleid kunnen worden gedeeld en gelezen binnen de DAF Gemeenschapsruimte.

  Hieronder worden alle beleidsafwijkingen of -nuances opgesomd die het resultaat zijn van overleg en uitvoeringsprocessen met de verschillende vrijwilligersgroepen. 

  Melding

  Melding van incidenten in verband met dit beleid dient te geschieden met gebruikmaking van dit formulier.

© Deep Adaptation Forum 2022 Alle rechten voorbehouden.